การประชุม คกก.นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/67

คุณขจร จิตสุขุมมงคล ประธานคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568 - 2570)/การพิจารณาปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ