คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมไทยฯ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุม 1 รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน สำหรับโครงการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมโครงการกว่า 200 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้ร่วมงานจะได้ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พระสงฆ์วิทยากรให้เกียรติบรรยายธรรมเนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และ กิจกรรมเล่นเกมส์สำหรับนักศึกษาเพื่อจับฉลากลุ้นของขวัญ

กิจกรรมอื่นๆ