มรท. ร่วมพิธีวันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบปีที่ 86

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้เชิญเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทานไปวาง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบปีที่ 86

ในการนี้ ผศ.อรุณี เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วางพานพุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายราชสักการะ

กิจกรรมอื่นๆ