มรท. จัดประชุมทางวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับการประชุมครั้งนี้มีครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลพบุรี เขต 1 และ เขต 2 สำนักงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสิงห์บุรี เขต 1 และสำนักงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสระบุรี เขต 1 และ เขต 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนกองทุนการศึกษา จากสถานศึกษา 39 แห่ง จำนวน 181 คน เข้าร่วมการประชุม โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมจะเกิดแนวทางในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และเกิดแนวทางในการพัฒนาทักษะในศาสตร์วิชาการทางศึกษาและศาสตร์การสอนให้กับครูประจำการทั่วไปและศิษย์เก่า โดยได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการระดมความคิดเห็น

สำหรับกิจกรรมตลอดการประชุม ประกอบด้วย การนำเสนอผลการดำเนินโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี / การนำเสนอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น / การแบ่งกลุ่มตามสาระการเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำสื่อ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ