สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ อ.ดร.พงศธร ไพจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุ ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับการอบรมจำนวน 56 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาจะมีความรู้ทางวิชาการและเทคนิคการทำข้อสอบ และมีความพร้อมในการเตรียมสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุธน ตาดี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ