สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเข้ารับการอบรมจำนวน 158 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาจะสามารถสร้างสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถใช้โปรแกรม MS-excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.ดร.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 9, 16 และ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นการอบรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 / วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นการอบรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นการอบรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3

กิจกรรมอื่นๆ