ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ISMP) ของโรงเรียนพระนารายณ์ สำหรับกิจกรรมนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 60 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักเรียนจะได้รับการเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เเละเป็นเเนวทางในการจัดทำโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ