มรท. ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานและร่วมแถลงข่าวการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 พลังศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 4 พระเทพรัตนดิลก(สมัย) อาคารพุทธวิชชาลัย และห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานและร่วมการแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้ชื่องาน "พลังศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจ" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์และนิสิต นักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของเครือข่าย สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางวิชาการ ผลการวิจัย สร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและด้าน Soft Power ของไทย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานการแถลงข่าว

กิจกรรมอื่นๆ