มรท. ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567 และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ซึ่งการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานต่าง ๆ รอบเมืองลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ