ศูนย์ภาษาจัดอบรมการใช้ Digital Tools to Enhance Learners Soft Skills for Effective Business Correspondence

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการใช้ Digital Tools to Enhance Learners' Soft Skills for Effective Business Correspondence ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมจำนวน 20 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้รับการอบรมจะเกิดการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์สู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล และเกิดเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก Asst.Prof. Dr.Marcin Wardaszko หัวหน้าภาควิชาวิจัยเชิงปริมาณและข้อมูลสารสนเทศ Kozminski University ประเทศโปแลนด์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 10 และ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ

กิจกรรมอื่นๆ