สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวจัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพที่สองให้แก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โดมด้านหน้าอาคารคณะครุศาสตร์ และห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพที่สองของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาของสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 80 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาจะมีความรู้และเกิดทักษะทางด้านอาชีพและสามารถนำไปต่อยอด พัฒนา ปรับปรุง และขยายโอกาสทางอาชีพได้ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัชนีวรรณ เนตรภักดี เจ้าของกิจการออกแบบตัดชุด, คุณอดุลศักดิ์ รอบรู้ และ คุณกนกขวัญ โพธิ์ศรี เจ้าของกิจการร้านขนมครก, คุณอรพัสตร์ เทียมทันพร และ คุณรภัส์วรีญ์ เทียมทันพร จากกลุ่มสมุนไพรบ้านบางบัว จ.สิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 10 และ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นการอบรมขนมครกยกถาด โดยวิทยากร คุณอดุลศักดิ์ รอบรู้ และ คุณกนกขวัญ โพธิ์ศรี และการอบรมงานหัตกรรมพวงกุญแจผ้าสักหลาด โดยวิทยากร คุณพัชนีวรรณ เนตรภักดี

ส่วนในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นการอบรมการทำเทียนหอม โดยวิทยากร คุณอรพัสตร์ เทียมทันพร และ คุณรภัส์วรีญ์ เทียมทันพร

กิจกรรมอื่นๆ