การประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ให้เกียรติประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งนำโดย อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรับฟังความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567 ในส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรับผิดชอบ ได้แก่ การเสวนาวิชาการในหัวข้อ Soft Power ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, การแสดงบนเวทีกลางงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, การจัดนิทรรศการเทิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกิจกรรมลานวิถีไทย

กิจกรรมอื่นๆ