การประชุม คกก.บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/67

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง "นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง" เพื่อประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ