คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1/67

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดสรรศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ