มรท. จัดอบรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 50 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้ช่วยอธิการบดีด้านกลยุทธ์การจัดการคุณภาพและความเสี่ยง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ