การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/67

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา/การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565) ระยะ 6 เดือน/การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/การพิจารณาแผนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566/การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ ผศ.ดร.ภูวดล จุลสุคนธ์/การพิจารณาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566/การพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566/การพิจารณาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566/การพิจารณาแผนการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ