การประชุม คกก.สรรหานายกสภา มรท. ครั้งที่ 1/67

คุณขจร จิตสุขุมมงคล ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณารายชื่อหน่วยงานที่มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาปฏิทินการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ