ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่โดยใช้กลไกการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาสังคม คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสบรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ : แนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ ในการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่โดยใช้กลไกการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบการบรรยายระบบ Hybrid Meeting และผ่าน Facebook Live เพจลพบุรีบ้านเรา ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี สำหรับการบรรยายครั้งนี้มีผู้ร่วมฟังทั้งจากจังหวัดลพบุรี และอีก 76 จังหวัด จำนวนมากว่า 4,000 คน เข้ารับฟังการบรรยาย โดยภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายผู้ร่วมงานจะมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่โดยใช้กลไกการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองแนวคิดทั้งในเชิงระบบและข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งแต่ละภาคส่วนอาจประสบกับสภาพปัญหาที่แตกต่างกันไป เพื่อนำแนวทางไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมอื่นๆ