งานวันครู จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัตนเทพสตรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการจัดงานวันครู, ข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษา, ลูกจ้างและประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่ออุทิศให้แก่บูรพาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ. 2567

จากนั้นในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คณะกรรมการจัดงานวันครู, ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันครูจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ. 2567 พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 37 คน โดยแบ่งเป็นรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัด จำนวน 1 คน, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 9 คน, รางวัลผู้มีผลงานยอดเยี่ยมระดับภาค ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) จำนวน 1 คน, รางวัลผู้มีผลงานยอดเยี่ยมระดับภาค ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน 1 คน, รางวัลพระพฤหัสบดี ระดับภาค จำนวน 2 คน, รางวัลพระพฤหัสบดี ระดับจังหวัด จำนวน 4 คน, รางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 1 คน, รางวัลครูต้นแบบ จำนวน 1 คน, รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) จำนวน 4 คน, รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2566 จำนวน 1 คน, รางวัล Excellence Award 2023 Autumn Masaysia International Art (Landscape) จำนวน 1 คน, รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน 1 โรงเรียน, รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต จำนวน 1 คน, รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 1 คน, ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 3 คน, ประเภทข้าราชการครูดีเด่น จำนวน 1 คน, ประเภทพนักงานราชการดีเด่น จำนวน 2 คน, ประเภทลูกจ้างดีเด่น จำนวน 1 คน และรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 (ประเภทโรงเรียนเอกชน) จำนวน 1 โรงเรียน

โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ