อธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมการประชุมขับเคลื่อนยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จ.สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จ.สิงห์บุรี ซึ่งมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด การยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จ.สิงห์บุรี และการพิจารณาเสนอแผนงาน โครงการ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น จ.สิงห์บุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

กิจกรรมอื่นๆ