ชุมนุมรักษ์กลอนกานท์ขับขานทำนองเสนาะ จัดโครงการ ทอดน่อง ล่องเรือ ตามรอยโคลง ตามรอยคำ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ ชุมนุมรักษ์กลอนกานท์ขับขานทำนองเสนาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการ "ทอดน่อง  ล่องเรือ ตามรอยโคลง ตามรอยคำ" ให้แก่สมาชิกชมรมจำนวน 23 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้ร่วมโครงการจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งโคลงกลอนจากการศึกษาวรรณกรรม และมีความรู้เข้าใจในความเป็นมาของภาษาไทยจากหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ ข้าราชการบำนาญสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ครูปรัชญา พวงเพ็ชร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ