คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรม KM หลักจริยธรรมพื้นฐานสำหรับการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 12  มกราคม พ.ศ. 2567 งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) "หลักจริยธรรมพื้นฐานสำหรับการวิจัยในมนุษย์ " ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้ร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมพื้นฐานสำหรับการวิจัยในมนุษย์ และสามารถนำแนวทางการวิจัยในมนุษย์ไปใช้ในการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ