การประชุม คกก.ดำเนินการทบทวนและวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังบุคลากรสังกัด มรท. ครั้งที่ 1/67

คุณโอภาส เขียววิชัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการทบทวนและวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทบทวนและวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการวิเคราะห์และจัดสรรกรอบอัตรากำลังบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569)

กิจกรรมอื่นๆ