การประชุม คกก.บริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 1/67

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นและพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อประเมินบุคคลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน/การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีปกติ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับชำนาญการ จำนวน 4 ราย/การพิจารณาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ให้มีระยะเวลาจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่บุคคลนั้นมีอายุครบ 60 ปี จำนวน 5 ราย/การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โอกาสนี้ คุณโอภาส เขียววิชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่คณะกรรมการเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ