การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/67

คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมกัลยาราชไมตรี ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระเสนอเพื่อทราบ ได้แก่ การสรุปบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/การให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมนักศึกษา

โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม พร้อมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณพัชนีย์ พิชิตการณ์ ในโอกาสได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 และกล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ