การประชุม คกก.บริหารการวิจัย มรท. ครั้งที่ 1/67

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย (11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 5 มกราคม พ.ศ. 2567)/การพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดขอบข่ายภาระงานและเกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ประจำซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2566

กิจกรรมอื่นๆ