การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/67

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการขอเสนอรายชื่อหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์/การพิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (เพิ่มเติม)/การพิจารณาแบบติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จำนวน 11 หลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพิจารณาแก้ไขผลการเรียน ขาดสอบ (X, M) และ ร. (I) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ/การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ

กิจกรรมอื่นๆ