การประชุมผู้ประกอบการร้านค้าภายใน มรท. ครั้งที่ 1/67

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องอาหารยูงทอง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีผู้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่แจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ การแจ้งเรื่องการต่อสัญญาเช่า/การแจ้งเรื่องการชำระค่าเช่า/การแจ้งเรื่องอัตราค่าไฟฟ้า/การแจ้งเรื่องการแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะของผู้เช่า/การแจ้งเรื่องจำนวนร้านว่าง

กิจกรรมอื่นๆ