การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 1/67

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2567 ห้องประชุมพระแม่ธรณี 4 - 5 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่าง บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ แบบเปิดเสรีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต/การพิจารณาร่าง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยในช่วงท้ายการประชุม อธิการบดีได้มอบนโยบาย “No Gift Policy” ให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง

กิจกรรมอื่นๆ