การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 1/67

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2567 ห้องประชุมพระแม่ธรณี 4 - 5 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่าง บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ แบบเปิดเสรีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต/การพิจารณาร่าง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ