การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/67

รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2567 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) ระดับคณะ และระดับสถาบัน สำนัก/การพิจารณาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2567)/การพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ