คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดเสวนา KM หัวข้องานวิจัยสู่การพัฒนานักศึกษาและท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 24/204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ หัวข้อ งานวิจัยสู่การพัฒนานักศึกษาและท้องถิ่น สำหรับการเสวนาครั้งนี้มีคณาจารย์เข้าร่วมการเสวนา จำนวน 20 คน โดยผู้เข้าร่วมการเสวนาจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาและชุมชน และผู้ร่วมงานเกิดองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนางาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สราวุฒิ แนบเนียร, ผศ.ดร.บงกช นิ่มตระกูล และ ผศ.ดร.ภาราดร งามดี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการเสวนา

กิจกรรมอื่นๆ