มรท. ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 32 และกิจกรรมค่ายอาสา 6 ราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 32 และกิจกรรมค่ายอาสา 6 ราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา โดยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางครั้งที่ 32 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนกิจกรรมค่ายอาสา 6 ราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ พื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

กิจกรรมอื่นๆ