คณะวิทยาการจัดการจัดปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/66

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมการปฐมนิเทศจำนวน 74 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะมีแนวทางในการปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกต้อง และเกิดความรู้และทักษะในการพัฒนาตนเองในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ และ อ.ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการบันทึกสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพและคู่มือการจัดทำสารนิพนธ์

กิจกรรมอื่นๆ