รร.สาธิต มรท. รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการรับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารายงานตัว เป็นจำนวน 360 คน แบ่งเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 300 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 60 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,733 คน

กิจกรรมอื่นๆ