การประชุม คกก.บริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/67

คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 โอกาสนี้ อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ด้วย

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาพิจารณา (ทบทวน) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570/การพิจารณา (ทบทวน) แผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. 2567 - 2570/การพิจารณา (ทบทวน) แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. 2567 - 2570/การพิจารณา (ทบทวน) แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/การพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณา (ทบทวน) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมอื่นๆ