การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/67

ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารบรรณราชนครินทร์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาแผนการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/การพิจารณาการจัดทำข้อมูลศูนย์ข้อมูลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กิจกรรมอื่นๆ