การประชุมโครงการประเพณี วัฒนธรรม ดนตรี ศิลป์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2567

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการประเพณี วัฒนธรรม ดนตรี ศิลป์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประเพณี วัฒนธรรม ดนตรี ศิลป์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งในปีนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ, การแสดงเวทีกลาง, นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นิทรรศการสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และลานวิถีไทย

กิจกรรมอื่นๆ