มรท. ร่วมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, บุคลากรกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิศาสตร์ภาคกลาง ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร ในรูปแบบการชี้แจงระบบ Hybrid Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง เข้านำเสนอการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ

กิจกรรมอื่นๆ