สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมการเขียนโครงร่างองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน ผู้อำนวยการกองและบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสามารถจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 24 และ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ในรูปแบบการบรรยาย การแบ่งกลุ่มเพื่อเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) รวมถึงการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในการเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP)

กิจกรรมอื่นๆ