ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มรท. ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์เครือข่ายการจัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดสิงห์บุรี นำบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field. Day) ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดสาธิตการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปรนิกส์ให้กับชาวบ้านผู้สนใจซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

กิจกรรมอื่นๆ