การประกวดดาว - เดือน ดาวประกายฟ้า TRU AMBASSADOR 2023 "ศรีล้านนา"

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดดาว - เดือน และดาวประกายฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (TRU AMBASSADOR 2023) "ศรีล้านนา" ซึ่งจัดโดยสภานักศึกษา ภาคปกติ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานมหาวิทยาลัยจะมีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีไหวพริบปฏิภาณ มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตอาสาช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความสามารถกล้าแสดงออก ในการทำหน้าที่เผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ร่วมถึงกิจกรรมนักศึกษาของสภานักศึกษา ภาคปกติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, ผศ.วันดี เภาคำ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คุณทศพล ชุ่มทรัพย์ ผู้บริหารร้านเพชรศรีจันทร์ Diamond และ คุณสกุลณัฎฐ์ ชัยกีรติจินดา ผู้บริหารบริษัทโคตรยำไทยแลนด์ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับการผลการประกวด รางวัล Mr. TRU AMBASSADOR 2023 (เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) ได้แก่ นายฐิติชัย ลานเจริญ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / รางวัล Miss TRU AMBASSADOR 2023 (ดาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) ได้แก่ น.ส.กุณณิชาณ์ นวลทิม นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัล Miss Trans TRU AMBASSADOR 2023 (ดาวประกายฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) ได้แก่ นายพูนทรัพย์ จงกลาง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ