สำนักงานมาตรฐานฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (เป็นวันที่ 3)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA เป็นวันที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับการประชุมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมการประชุมจะมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUN-QA สามารถนำกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN-QA ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรได้ อีกทั้งยังทำให้สามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา, รศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมอื่นๆ