สาขาวิชาเคมีจัดอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักศึกษา

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 9/201 ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาเคมีเข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาจะมีความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สรายุทธ พานเทียน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ