คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรม KM หัวข้อแผนบริหารสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา ให้แก่คณาจารย์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมโครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ แผนบริหารการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา Outcome-Based Education (OBE) ในรูปแบบการอบรมระบบ Hybrid Meeting สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีแผนบริหารการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา Outcome -Based Education (OBE) และสามารถนำไปใช้ในการบริหารการสอนในภาคการศึกษาถัดไปได้ นอกจากนี้คณะยังได้แนวทางในการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน และนำไปสู่การปรับปรุงรายวิชาและแผนบริหารการสอน (มคอ.3) ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ