การประชุม คกก.สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรท. ครั้งที่ 2/67

คุณขจร จิตสุขุมมงคล ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาแบบตอบรับการทาบทามและยินยอมให้เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ