ผู้บริหาร พร้อมด้วย ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา ร่วมลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนชายและหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และร้อยละ 25 ให้ความสนใจในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, อ.ธนชัย ปฐมรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล และหัวหน้าวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, อ.ดร.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี, บุคลากรจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, บุคลากรจากกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี, บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และนักศึกษารุ่นพี่ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567 ในภาคปกติ และภาคพิเศษ รูปแบบ/ขั้นตอนการสมัคร รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนชายและหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และร้อยละ 25 ให้ความสนใจในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ