การประชุมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อหารือร่วมกันในการเตรียมความพร้อมการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ