การประชุม คกก.บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มรท. ครั้งที่ 1/67

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567

กิจกรรมอื่นๆ