การประชุม คกก.ดำเนินงานโครงการ IACE ประจำปี พ.ศ. 2567

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 (International Academic Exchange : IACE 2024) ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่เสนอเพื่อทราบ ได้แก่ ความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในงานโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 (International Academic Exchange : IACE 2024) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อีกทั้งยังเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ โดยภายในงาน IACE 2024 มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันสุนทรพจน์, การแข่งขันการนำเสนอโครงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น, กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม, การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศ และการประชุมวิชาการนานาชาติ (กลุ่ม INCREASE) โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยนานาชาติในกลุ่ม INCREASE เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมอื่นๆ