พิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับพิธีไหว้ครูดนตรีในครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางด้านดนตรีจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนศิษย์เก่าของสาขาวิชาดนตรีศึกษา เข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า 1,000 คน โดยผู้ร่วมพิธีจะได้ร่วมระลึกถึงคุณครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทางด้านดนตรี ได้ร่วมสืบสานพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังทำให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมพิธี โดยได้รับเกียรติจาก อ.สวิต ทับทิมศรี อาจารย์อาวุโสทางด้านดนตรีไทย และ อ.กฤษฎางค์ ไวยนันท์ อาจารย์อาวุโสทางด้านดนตรีไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นครูผู้อ่านโองการทำพิธี

โดยเมื่อเวลา 07.30 น. เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ส่วนในเวลา 09.09 น. เป็นพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 โดย อ.สวิต ทับทิมศรี และ อ.กฤษฎางค์ ไวยนันท์ เป็นผู้อ่านโองการพิธี และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ